Styremøtereferat 03.05.19

Referat fra styremøtet i Mobilis
Tid: 3. mai 2019 kl. 09:30
Sted: Hordaland fylkesbiblioteks lokaler, Bergen

Til stede: Sigrid Furnes, Anne Gerd Lehn, Olga Skrinde, Tove Nilssen
Meldt forfall: Kristian Nilsen, Jørgen Betten (streikefast)
Sigrid Furnes innkalte til styremøtet pr. epost.
Møteleder: Sigrid Furnes

Innledning:
Anne Gerd og Tove ankom 2.mai pga. lang reisevei. Jørgen skulle også ankomme samme dag, men pga. SAS streiken, måtte han melde avbud. På kvelden møttes Anne Gerd, Tove og Sigrid og hadde en hyggelig uformell prat og mat sammen.

Sak 16: Innkalling og saksliste
Saksliste ble utdelt ved oppstart av styremøtet. Godkjent.

Sak 17: Oppfølgingssaker
Bibliotekbusskonferanser:
Stockholm 16.august 2019, Hannover, Tyskland 6.-7. september 2019, Luleå 13.-14. august 2020. Flensburg, Danmark – tidspunkt foreløpig ikke klarlagt

Stipend:
Aktuelle steder å søke om stipend: Letterstedtska föreningen og/eller Foreningen Norden.
Studietur: Hannover, Tyskland
Personlige medlemmer av NBF Mobilis kan søke om stipend.
Utlysning av 4 stipend á kr 5000,- på facebook, Mobilis nettstedet, biblioteknorge.no, bibliotekutvikling.no. Utlysningen sendes også til NBF.
Søknadsfrist: Personlige medlemmer av Mobilis kan søke innen 5. Juni. Søknad sendes til Sigrid.
Ønske om en fra styret reiser til Hannover. Mobilis dekker utgiftene til en person. I denne sammenhengen regnes også varamedlemmer som styremedlemmer. Undersøke med øvrige i styret om øker stipend og kan søke om støtte/stipend andre steder som NBF sentralt evt. Letterstedtska föreningen.

Bibliotekmøtet i Haugesund:
Tidspunkt: 18.-20. mars 2020.
Om det ikke kommer søknader om stipender til Tyskland, utlyses det stipender til Bibliotekmøtet i Haugesund.

Referater: Anne Gerd legger dem på Mobilis’ nettsted (bloggen).
Bankkort: Leder og kasserer bestiller bankkort til Mobilis. Disponeres i hovedsak av kasserer.

Styrets sammensetning:
Alle styremedlemmene er på valg i 2020. 
Er det noen som kan tenke seg ledervervet?

Sak 18: Samiske bibliotekbusser
– Forespørsel om artikkel om de samiske bokbussen som skal inn i «Bok og bibliotek»
–   Deadline 6. mai, men det ikke foreligger nye opplysninger verken om tilskuddsordninger fra Sametinget eller fremtiden til de samiske bibliotekbussene som er involvert.
–   Saken er ikke avklart ennå og saken utsettes derfor til høsten. Det gjelder 8 busser. 
–  Mobilis’ ansvar for de samiske bokbussen bør delegeres til de som jobber på samiske bokbusser.
Forslag: Kristian forespørres om å ta hovedansvaret for dette med hjelp fra Jørgen og Anne Gerd. Sigrid forespør Kristian.
Alternativt: Ansvaret for de 8 bussene med støtte fra Sametinget fordeles med noen busser på hver i styret: Jørgen: Finnmark – 3 busser, Anne Gerd: Troms – 2 busser + Lulesamisk, Kristian: Trøndelag + Sørsamisk – 2 busser

Sak 19: Organisasjonsmøte 2019
Organisasjonsmøte til NBF er Thon Hotell Linne i Olso
Møtetidspunkt: Fra kl. 15:00 den 17. oktober og til kl. 15:00 den 18. oktober 2019
NBF betaler for 2 deltakere fra hver spesialgruppe. Vi prøver å få til et fysisk styremøte den 17. 10 fra ca. 10:00.
Forslag til deltakere: Sigrid, Olga, Kristian, Jørgen og Tove. Anne Gerd er forhindret fra å møte.

Sak 20: Årsmøte og seminar
Årsmøtet:
Er det noen andre i styret som tror de får arbeidsgiver til å betale? Årsmøtet bør ikke være en enkeltstående hendelse, men knyttes til et annet kurs/møteaktivitet. Årsmøtepapirer og regnskap skal leveres før 31. mars. Det oppfordres også her om å be arbeidsgiver til å dekke deltakelse på bibliotekmøtet. Minimum en dag.
Forslag: Årsmøtet legges i tilknytning til det 77. Bibliotekmøtet som er i Haugesund den 18.-20.03 2020. Fortrinnsvis på samme dag som NBF sitt landsmøte.
Seminar:
Forslag: Samtidig med Det 77. årsmøtet i Haugesund 2020
Tema: Viktigheten av å lese og formidling på bokbuss.
Tittel: Formidling på hjul. Mobile bibliotek som formidlingsarena Tidsramme: 1 bolk = 45 minutter. Totalt bestilles det 2 bolker: 1 til seminaret og 1 til årsmøtet.

Sak 21: Bibliotekbussfestivaler
Vi foreslår å kontakte Danmark, Sverige og Finland om å få liv i de nordiske bokbussfestivalene igjen.
Tiltenkt tidsrom: August 2021
Vi kontakter:Filibussen, Danmark – Sigrid, Svensk bibliotekforenings expertpanel – Tove, Finland – Tove

Sak 22: Bokbåten Epos
Sigrid har skrevet et veldig godt avisinnlegg om bokbåten Epos. Det er trykt i to aviser. Andre aviser ga tilbakemelding om at det var for langt. De trykker gjerne en kortere utgave.
Uten å gå inn på detaljer, kan det virke som om at Bokbåten ryker i Møre og Romsdal. Men de skal møte motstand før det skjer!

Møtet avsluttet 15:30
Bergen, 3.mai 2019 Tove, referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *