Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Sakspapirer til årsmøtet og årsmøtereferat 
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv
Dato: 25.01.18 kl. 15:45
Til stede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede)

Saksliste:
Viser til egen innkalling.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, Karina Bording Halgunset referent og Emil Pedersen og Åse Hansen valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3: Årsmelding for 2016-2017
Årsmeldingen for 2016-2017 leses høyt og det er ingen innsigelser eller korrigeringer. Det var en kommentar fra NBF-leder Mariann Schjeide om at det er god aktivitet i Mobilis. Årsmeldingen godkjennes.

ÅRSMELDING: MOBILIS 2016-2017 (forkortet utgave)
Styret har bestått av: Anne Gerd Lehn (leder), Sigrid Furnes, Tove Nilssen og Kristian Nilsen.
Lise Gyldmar, Petra Wognild og Anne Grethe Lauritzen har vært styre- og varamedlemmer, men samtlige er blitt innvilget fratredelse.

I perioden fra 09.03.16 og fram til d.d. har det vært avholdt 9 styremøter der til sammen 50 saker har vært behandlet. To ganger har styret møttes fysisk; i 2016 i Skive, Danmark og i 2017 i Oslo. Ingen av gangene har styret vært fulltallig. Styremøtet i Skive ble kombinert med bibliotekbusstreff for den danske bibliotekforeningen Filibussen.

Vi har jobbet for å synliggjøre mobil bibliotekvirksomhet på ulike måter, også via sosiale medier. Vi prøver å fange opp og publisere ulike hendelser, deltakelser, arrangement eller rett og slett daglig drift på facebook. Pr. d.d. har vi 257 følgere.

Vi har deltatt med på to NBFs organisasjonsmøter for tillitsvalgte og på Bibliotekmøtet i Tromsø 2016.
Oppgaver vi har jobbet med:
*Innhenting av kravspesifikasjoner og tips ved innkjøp av nye bibliotekbusser
*Mobile bibliotekenheters historie.
*Deltakelse på bibliotekbusstreff i Danmark
*Arrangering av bibliotekbusstreff i Norge. 25.01.18 vil det bli arrangert et seminar med et rikholdig program i Tromsø.
*Verving av medlemmer
*Utlysing av stipend til Skive, sept. 2016 og bibliotekbusstreff i Tromsø, jan. 2018.
*Opprettholde kontakt med det nordiske bibliotekbussnettverket.

Vi har vært presentert i Bok & Bibliotek nr.4/2016 (side 6), skrevet innspill til høringsnotatet: Sametingets redegjørelse for mobil bibliotekvirksomhet i Norge, leserinnlegg om nedleggelsen av bibliotekbusstilbudet på Hitra i lokalavisen Hitra-Frøya (23.06.17), holdt tale ved åpningen av Tromsø kommunes nye bibliotekbuss (17.11.17) og deltatt med innlegg på NBFs innspillsmøte til den nye kulturmeldingen (05.01.18).

Harstad, 11.01.18, Anne Gerd Lehn, styreleder på vegne av styret i Mobilis

Sak 4: Godkjenning av budsjett og regnskap 2016-2017
Regnskapet for 2016-2017 ble lagt fram. Regnskapet er ikke revidert og godkjent av revisor enda, men regnskapet godkjennes med forbehold om at det blir som framlagt på møtet. (I ettertid kan det påføres at regnskapet er godkjent av revisor).

Sak 5: Virksomhetsplan for 2018-2019
Virksomhetsplanen for 2017-2019 ble gjennomgått. Planen godkjennes.
1. Vise at mobile bibliotek er eit uttrykk for moderne bibliotek der folk er.
2. Aktivt medverke til at nasjonale forvaltningsorgan inkluderer og løftar fram mobile bibliotek i nasjonale bibliotekstrategiar og andre plandokument.
3. Jobbe aktivt for at desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg på nytt skal inkludere mobile bibliotek.
4. Vidareføre arbeidet med oppdatert oversikt over kravspesifikasjonar til bruk ved planlegging av innkjøp av nye mobile einingar.
5. Arrangere konferanse for mobile bibliotek i Tromsø januar 2018.
6. Ta del i aktuelle konferansar.

Sak 6: Budsjettforslag for 2018-2019
Budsjetter for 2018-2019 godkjennes.

Sak 7: Inkomne forslag
En oppfordring til alle om å verve skoler og bibliotek til å bli medlemmer av Mobilis. Det er mulig å ha bedriftsmedlemskap, så de trenger ikke være personlige medlemmer. Flere medlemmer vil vise at flere støtter og er positive til mobile bibliotek.

Sak 8: Valg
Ihht vedtektenes §6 kan spesialgruppen ledes av et styre med 4-10 medlemmer og varamedlemmer. Jfr. §4 skal leder, styremedlemmer og revisor velges på årsmøtet, mens det øvrig styret konstitueres på første styremøte.
Sigrid Furnes ble foreslått som leder og hun godtok å ta vervet i to år. Valgt ved akklamasjon.
Jørgen Betten og Olga Skrinde ble valgt inn i styret.
Karen Birgitte Borud ble valgt til vara.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Anne Grethe Lauritzen og Trygve Ramsfjell ble foreslått til valgkomité. Anne Grethe Lauritzen ble valgt ved akklamasjon.
Trygve Ramsfjell var ikke tilstede, men skal bli spurt. Hvis han sier ja er utnevnelsen godkjent av de frammøtte medlemmene.

Etter konstituering er styret i Mobilis 2018-2019 følgende:
Leder: Sigrid Furnes (valgt for 2 år)
Nestleder: Kristian Nilsen (valgt for 2 år)
Kasserer: Tove Nilssen (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Anne Gerd Lehn (valgt for 2 år)
Styremedlem: Olga Skrinde (ny, valgt for 2 år)
Styremedlem: Jørgen Betten (ny, valgt for 2 år)
Revisor: Águst Magnússon (gjenvalg, 2 år)
1. varamedlem: Karen Birgitte Borud (ny, valgt for 2år)
2. varamedlem: Trude Hege Bergersen (ny, valgt for 2 år)

Sak 9: Eventuelt
Ingen saker

Møtet hevet kl. 15:30
Karina Bording Halgunset, referent
Protollen godkjent: Emil Pedersen og Åse Hansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *