Innkalling og referat fra styremøtet 13.09.17

Innkalling til styremøte i Mobilis
Tid: Onsdag 13.september 2017 Medie: Skype Klokkeslett: 14:00

SAKSLISTE:
Sak 34: Oppfølging- og orienteringssaker:
– Mobilis har innmeldt ønske om seminar på Det 76. norske bibliotekmøtet i Sandefjord 2018. Tittel: Den mobile bibliotektjenesten i endring.
– Innlegg i Bok og Bibliotek om styrets arbeid
– Bibliotekbussen på Hitra – reportasje
– Tilgang Basecamp + Styrerom
– Deltakelse NBF organisasjonsmøte, styremøte Oslo  og besøk på Fylkesbiblioteket i Akershus.

Sak 35: Endringer i styrets sammensetting
– To av styrets medlemmer har søkt om fritak fra styreverv av ulike personlige årsaker.

Sak 36: Aktivitetstilskudd
Søknad om overføring av aktivitetstilskudd for 2017 til 2018

Sak 37: Seminar Sandefjord
– Tema
– Medlemsstipend
– Budsjettforslag

Sak 38: Seminar Tromsø
–  Lokaliteter
– Målgruppe
–  Tittel
– Budsjettforslag
– Annonsering og markedsføring
– Påmeldingsskjema
– Programforslag

 

Sak 39: Årsmøte Mobilis
– Årsmelding for perioden 2016-2018
– Budsjett og regnskap for hvert kalenderår
– Virksomhetsplan
– Valg styret 2018-2020
– Sted og lokalitet

Sak 40: Bibliotekbusstreff Aalborg 2. juni 2018

Sak 41: Eventuelt
Harstad, 11.september 2017, Anne Gerd Lehn

REFERAT FRA STYREMØTET
Referat frå styremøte i Mobilis 13.09.17
Tid: Onsdag 13. september kl. 14:00
Medie: Skype
Til stades: Tove; Kristian; Anne Gerd; Sigrid

Saksliste:
Sak 34: Oppfølging- og orienteringssaker

Sak 35: Endringar i styret si samansetjing
– To medlem ynskjer å gå ut av styret av personlege årsakar. Begge vert fritekne frå verva.
– Vi spør varamedlem om ho vil tre inn att i styret.
– I samband med seminaret i Tromsø 25. januar, vurderer vi å opprette eit arbeidsutval, kor vi får inn fleire medlemmar til å hjelpe med avviklinga av seminaret.

Sak 36: Aktivitetstilskot
– Det må lagast eit budsjett for 2018.
– Vi søkjer om å få overføre aktivitetstilskottet frå 2017 til 2018, og i tillegg søkje om å få eit tillegg til seminar.

Sak 37: Seminar / innlegg Bibliotekmøtet 2018 Sandefjord.
– Vi trekkjer attende førespurnad om seminar / innlegg under bibliotekmøtet.

Sak 38: Seminar i Tromsø 25.01.2018
– Vi arrangerer eit møte for mobile einingar i Tromsø. Seminaret er ope for alle.
– Vi vurderer om vi skal marknadsføre seminaret som nasjonalt eller nordisk.
– Det er mogleg å søkje støtte til seminaret frå Sametinget.
– Tove sjekkar om vi kan få låne lokale ved Tromsø bibliotek
–  Gjennomgång av innhald
– Programmet bør vere ferdig til 1. november slik at vi får seminaret med i Bok og Bibliotek
– Vi har to ulike seminarprisar medlem og for ikkje-medlem
– Påmelding skjer via epost

Sak 39: Årsmøte 2018
– Årsmøtet finn stad i Tromsø 25.01.2018

Sak 40: Bibliotekbusstreff i Aalborg 2. juni 2018
– Deltaking – det vert peika på at det er viktig at vi tek del i aktivitetar kring mobile bibliotek
– Stipendutlysing

Sak 41: Eventuelt
– Medlemsverving. Anne Gerd driv medlemsverving blant skular som får besøk av Bok- og kulturbussen i Sør-Troms
– Val til hovudstyre – vi vi uttale oss. Vi sender melding og takkar Mariann for godt arbeid og støttar hennar kandidatur.
– Bok og Bibliotek: Saka om bibliotekbussen er i nr. 4/2017 side 6 i bilaget.
– Styremedlemane i Mobilis peikar på at det er er vanskeleg å ta del i alt, t.d. seminar, bibliotekmøte og samlingar for mobile bibliotek.

Sigrid Furnes, referent
Bergen, 16. oktober 2017

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *