Innkalling og referat fra styremøtet 21.03.17

Innkalling til styremøte i Mobilis
Tid: Tirsdag 21.03.17
Sted: Skype Klokkeslett: 13:00-14:00

Saksliste:
Sak 29: Oppfølging- og orienteringssaker
–        Endring i styrets sammensetning
–        Ansvar innhenting av programvare
–        Aktivitetstilskudd
–        Bibliotekbusskonferanse

Sak 30: Bibliotekbusskonferanse Norge 2018
Referat fra samtalen med NBF sentralt v/ Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin
Videre planlegging

Sak 31: Innkomne saker
Henvendelse fra bibliotekbussbruker på Hitra om mulig endring i kjøreruta/nedleggelse av kjøreruta til bibliotekbussen i Sør-Trøndelag.

Sak 32: Medlemsliste

Sak 33: Eventuelt

REFERAT FRA STYREMØTET I MOBILIS 21.03.17
Tid: Tirsdag 21.03.17
Sted: Skype Klokkeslett: 13:00-14:00
Til stede: Tove Nilssen, Kristian Ingdal Nilsen, Anne Gerd Lehn
Meldt forfall: Anne Grethe Lauritzen, Sigrid Furnes

Sak 29: Oppfølging- og orienteringssaker
a)  Endring i styrets sammensetning: Petra Wognild som var 1.vara kan ikke tiltre i styret. I stedet er 2.vara  Anne Grethe Lauritzen forespurt og har takket ja. Anne Grethe blir en del av styret inntil Lise Gyldmar er tilbake.

b)  Ansvar innhenting av systemleverandør/programvare:
Tove lager et utkast til epost med forespørsel om systemleverandør til de mobile enhetene:
– Hvilken dataleverandør har bussen?
– Hva er deres erfaringer med systemet?
Epost sendes til kontaktpersoner. Systemleverandør påføres skjemaet som er utarbeidet med oversikt over alle bibliotekbussene.

c)  Aktivitetstilskudd fra NBF er fordelt. Kristin har sendt ut en oversikt over tildelinger til samtlige i NBF. Oversikten er sendt til Basecampen.

d)  Bibliotekbusskonferanse – egen sak

Sak 30: Bibliotekbusskonferanse Norge 2018
Anne Gerd refererte til samtalen som Sigrid og hun hadde med Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin fra NBF sentralt.
Målgruppe: De som arbeider med bibliotekbusser og andre interesserte. Målsettingen er at flest mulige også deltar med sine bibliotekbusser.
Forslag til arrangementsdato: August  2018 – To dager
Programforslag er utarbeidet.

Takk til NBF Skole v/ Mari Hopland og SMH v/ Irene Hunskår som har delt sine erfaringer med oss om å arrangere konferanser. Nyttige tips fra dem begge. Mari Hopland har skrevet sitt innlegg i Basecamp.

Kristian forhører seg med kollegaer som tidligere var involvert i bibliotekbusskonferansen som har vært arrangert i Trondheim. Anne Gerd lager utkast til et totalbudsjett som Tove og hun arbeider videre med. Størst utfordring er å finne et egnet sted å arrangere konferansen, der det er plass til bibliotekbusser. Stedet må være sentralt, slik at det er mulig å kjøre dit med bokbussene, samt parkeringsmuligheter. Det kan være vanskelig å finne et bibliotek med så stor plass, men kanskje et idrettsanlegg. Kristian undersøker med Trøndelag fyb. Anne Gerd tar kontakt med Akershus fyb.

Sak 31: Innkomne saker
Henvendelse fra bibliotekbussbruker på Hitra om mulig endring i kjøreruta/nedleggelse av kjøreruta til bibliotekbussen i Sør-Trøndelag.
Styret har gitt bruker tips og veiledning ifm mulig endring. Styret har også klargjort en uttalelse om verdien av rutetilbudet og bibliotektjenesten. Innskrenking av rutetilbudet, vil få omfattende konsekvenser for skolene og de lokale brukerne på Hitra. Saken følges opp av styret.

Sak 32: Medlemsliste
Medlemsliste er utsendt fra Kristin Storrusten. Videresendes til øvrige i styret. Undertegnede oppdaget en del feil i medlemsregisteret. Sjekk info. Forøvrig har vi hatt nedgang i medlemstallet, og vi trenger aktivt å verve flere medlemmer.

Sak 33: Eventuelt
a)  Tove orienterte om at regnskapet for 2016 er revidert og funnet i orden.
b)  Årsmøteavvikling: Det avvikles ikke årsmøte hvert år, men annethvert år ifm Bibliotekmøtet. Neste   års Bibliotekmøte er i Sandefjord 14.-16.mars 2018. Da fremlegges regnskap og årsmøteberetning for begge år, samt budsjett og virkeplan for kommende toårs-periode.

Møtet hevet kl. 14:00
Anne Gerd Lehn referent

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *