Referat fra styremøtet i Skive 16.-17.09.16

Tid:        Fredag 16.09. og lørdag 17.09. 2016
Sted:     Hotel Skivehus, Skive i Danmark
Klokkeslett: 19.30- 21.00 og 09.00-11.00
Kommentar: Styremøtet ble delt i to bolker, derav to møtedatoer og tidspunkt.
Felles referat.

Til stede: Anne Gerd Lehn, Tove Nilssen, Lise Gyldmar (referent)
Gjest: Marit Hass
Meldt avbud: Kristian Nilsen, Sigrid Furnes
Samtlige varamedlemmer var innkalt, men ingen kunne delta.

Sammendrag:
– Orientering om Sametingets evalueringer ift bibliotekbusser
– Mobilis´ innspill til høringsnotat fra Sametinget
– Synliggjøring av mobile enheter og virksomhet
– Ny bokbuss i Tromsø
– Bibliotekbusstreff i Norge
– Bibliotekutfordringer i DK

Saksliste:
Sak 10: Godkjennelse av innkalling og referat
Innkalling godkjennes.
Referat fra de to forrige styremøtene godkjente. Sak 5 ble godkjent med merknader.

Sak 11: Orienteringssaker:
– Stipend ble utlyst på facebook, blogg og tre ganger på biblioteknorge.no-lista.
Henviser til sak 9 der styret vedtok å endre stipendbeløp, da det kun var én stipendsøker.
Nkr. 4000,- utbetales til Marit Hass.

– Referering fra kontaktmøtet som er mellom Sametinget og de bibliotekbussene i Norge som mottar tilskudd fra Sametinget. Kontaktmøtet var på The Edge i Tromsø 04.05.16.

–  Hovedsak på kontaktmøtet var den igangsettende evalueringsprosessen vedrørende tilskuddsordningen for samiske bibliotekbusser. Frist for innmelding av data var 23.08.16.

Datainnhenting foretas av konsulentfirmaet Noodt & Reiding i samarbeid med Proba samfunnsanalyse som underleverandør. Det vil bli intervju av ansatte på bibliotekbussene og deres ledere/eiere, samt spørreskjemaundersøkelse blant brukerne. Evalueringsrapporten skal leveres Sametinget i november d.å. Rapporten kan få store utfall ift finansiering til de 8 bokbussene som i dag mottar driftstilskudd. I dag gir Sametinget et driftstilskudd på til sammen 9,2 mill. kroner. Bokbussene mottar ulike andel, hvilket vil si at det varierer hvor stort tilskuddet utgjør for den enkelte bokbuss driftsbudsjett.
Det vil også bli spørsmål bl.a. vedrørende samisk materiell, samisk språk og kompetanse, kjøreruter, samarbeid mellom bokbussene og Sametingets bibliotek.

– Arkiv for anbudspapirer. Tove har begynt å samle inn anbudspapirer og kommer til å ha papirarkivet. Sjekke med NBF sentralt om et nettarkiv er mulig. Informere på nettsiden at vi ønsker flere dokumenter og at vi har et slikt arkiv.

Sak 12: Høringsnotat fra Sametinget vedrørende samisk litteratur
Mobilis var ikke tilskrevet som høringsinstans, men siden vi har interesse i saken, ble det innsendt et innspill fra styret. I innspillet påpekte vi viktigheten av distribusjon og formidling av samisk litteratur.  Sametinget skal behandle denne saken i plenum i desember d.å. Fristen for innsendelse var 08.09.16. Innspillet vil bli publisert på bloggen.

Sak 13: Økonomi
Kostnader styremøte Skive og andre utgifter. Redegjørelse v/ Tove.
– Stipulerte kostnader for reise, deltakeravgift og hotell er Nkr. 26.000,-
– Stipulerte diettutgifter Nkr. 1500,-
Styret vedtok å prioritere deltagelse i Sive da det er få arenaer for deltakelser innen mobil bibliotekvirksomhet.
Mobilis´ styre er spredt over hele landet og har tradisjonelt avholdt et fysisk styremøte i året. I år ble det fysiske styremøtet kombinert med bokbusstreff i Danmark.
I vår søknad om aktivitetstilskudd fikk vi tilslag på kr. 20.000,- under forutsetning av at det ble gjennomført aktiviteter utenom styremøteaktivitet. Etter at studieturen er gjennomført, blir regnskap og forespørsel om utbetaling innsendt til NBF sentralt.

Sak 14: NBF Organisasjonsmøte
Organisasjonsmøtet blir i år på Thon Hotel Linne, Oslo tidsrommet 19.-20.oktober.
Vedtak: Tove Nilssen deltar. Dersom en til fra styret ønsker å delta, er dette godkjent av styret.
NBF sentralt dekker utgifter for en delegat, den andre finansieres av Mobilis.

Sak 15: Medlemsservice
Utsettes til vi har fått oppdatert informasjon fra NBF sentralt, men samtlige i styret har et ansvar for å orientere om organisasjonen og bidra til medlemsverving.

Sak 16: Staus quo for nye mobile enheter
Orientering om ny bokbuss i Tromsø v/ Tove
Tromsøs nye bokbuss er under produksjon hos Fellwing karrosseri AB, Sverige og er nesten ferdig.
Den skulle vært levert i april 2016, men er forsinket pga. ekstraarbeid med en annen buss som produsenten holdt på med. Ny leveringsdato er oktober/november 2016. Ved besøk hos produsenten i september fikk vi se bussen og er veldig fornøyde.
Hele prosessen er godt gjennomtenkt og anbudspapirene er detaljer utformet for å få en buss med de egenskapene og behovene vi har. Utforming og detaljer er grundig diskutert med produsenten og resultatet ser ut til å stemme godt overens med våre forventinger og krav. Tove har selv vært i Sverige tre ganger på befaring.
Det er en «liten» bokbuss på litt over 8 meter, den er under 7500 kg og kan derfor kjøres med førerkort klasse C1. Den har bl.a. overskap med strikk foran, automat for selvbetjente utlån/innlevering (leverandør er Libmaster Baby), handikappheis (lift bak), markise over døra, gode varmesystemer med nok varme og utlufting. En buss det skal bli en fryd å ta i bruk 
Orientering om andre nye mobile enheter som vi vet om:
– Kvinnherad kommune har vedtatt innkjøp av ny buss.
– Flere kommuner i Sverige har eller skal investere i ny buss eks. Arvika, Gällivare, Lindeberg. God informasjon å få gjennom gruppen Bokbussar i Sverige.

Sak 17: Sosiale medier
Gjennomgang av listen over mobile enheter. Presentasjon av månedens mobil får god respons på vår facebookside og det er en fin måte å synliggjøre virksomheten og våre kollegaer på.
Påminnelse. Husk å dele aktiviteten til deres mobile enhet også på Mobilis’ fb-side (og blogg) eks. Nasjonal Bibliotekdag eller andre store eller små aktiviteter i hverdagen.
Bloggen har ikke vært oppdatert, da det er manglende kompetanse på programvaren. Målet må være at 2-3 (helst alle) fra styret kan publisere og redigere bloggen.

Sak 18: Arrangering av bibliotekbusstreff i Norge
Tanker om bibliotekbusstreff i Norge. Det siste var samtidig som IFLA i Oslo i 2005. Styret må arbeide videre med dette f.eks. treffsted, programforslag, biblioteksystemer, sjåførutfordringer, tips om formidling på kort tid, type arrangement etc.

Sak 19: Orientering om situasjonen i DK v/ Marit
Styret fikk en orientering om Marits nåværende arbeid. Hun har stilling som bibliotekar på et av lokalbibliotekene i Århus (DK). Området som hun jobber i har en stor prosent av innvandrere, mange arbeidsledige, og det å benytte biblioteket ikke er en selvfølge for alle, noe som fremkommer av overskriften på hennes arbeid: «Biblioteket ut av huset».

Bibliotekene i Århus har også borgerservice og en av oppgavene er knyttet til utskriving av pass, dvs. at tjenestilbudet er mer omfattende og også innen andre felt, ikke kun innen ordinær bibliotekvirksomhet. Det er også et annen kasseringssystem der, men automatisk oppfølging av hvilke bøker som er i omløp. I utgangspunktet er dette er fin måte å holde samlingen oppdatert på, men i ytterste konsekvens så kan det føre til at et bind i en serie blir kassert, der et bind har vært mindre attraktivt enn de øvrige.

Totalt er det 18 lokale bibliotek og et hovedbibliotek i Århus som arbeider tett sammen. De har felles boksamling med egen transportordning mellom bibliotekene.
I de siste årene arbeides det med å omdanne de 18 lokalbibliotekene til medborgersentre som er en nytenking av biblioteket, og som også danner rammer for andre typer tilbud utover tradisjonelle bibliotektjenester. Aktiviteter som er tilpasset og utspringet fra det lokalsamfunnet der biblioteket er. Det åpnes opp for samarbeid på tvers i lokalområder både blant private og kommunale institusjoner, og det er fokus på partnerskap og samskapelse sånn at borgernes behov og ønsker blir omdreiningspunktet.

Marit fikk stipend fra Mobilis for å delta på treffet i Skive, og hennes inntrykk fra deltakelsen er publisert på Mobilis’ egen facebookside og bloggen.

Sak 20: Eventuelt
– Utfordringer ift programvare på mobile enheter. Kan det være en ide å innhente informasjon om dette og så se om det er likheter/ulikheter i utfordringene?

Skive, 17.september 2016
Lise Gyldmar
referent

Takk til Lise som tok utfordringen med å skrive referat i Skive, selv om hun ikke hadde gjort det før 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *