Referat frå styremøte i Mobilis 2. oktober 2015

møte i isbjørnrommet, mobilis
Styremøte i Isbjørnrommet på Tromsø folkebibliotek

Stad: Tromsø folkebibliotek, Tromsø

Tid: 2. oktober 2015

Til stades: Marit Hass, Vidar Sørum, Anne Gerd Lehn, Sigrid Furnes, Tove Nilssen (1. vara)
Fråfall: Petra Wognild
Referant: Sigrid Furnes, Anne Gerd Leh

 

 

8. Styret i Mobilis – kva no?

Marit Hass og Vidar Sørum går ut av styret ved årsmøtet i mars. Styremedlemmer skal vekselvis veljast inn for 2 og 4 år.

Valkomiteen: Ingen egen valkomité ble valgt på siste årsmøte. Styret foreslår kandidatar. Forslag på aktuelle kandidatar kan vera:

Tove Nilssen, Tromsø bibliotek – har sagt ja – Lise Gyldmar, Akershus fylkesbibliotek – har sagt ja – Kristian Nilsen, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek – Bente Dammen, Osterøy kommune – Anne Grete Lauritzen, Buskerud fylkesbibliotek – Thomas Brevik – har sagt nei – Anne GerdLehn – har sagt ja

Økonomien i Mobilis blei også drøfta. Aktivitetsstøtte (vedteke av NBF Arbeidsutval) er utbetalt. Medlemskontigent utbetalas i januar. Mobilis har no færre medlemmer, då dei som tidligere hadde bibliotekbuss har meldt seg ut. Innbetaling av medlemskontingent er no ajour i NBF.

Forventa utgiftar: – Utgifter i forbindelse med styremøtet i Tromsø. – Bibliotekmøtet i Tromsø veke 10- 2016 – Bibliotekbusskonferanse i Umeå, august 2016. Foreløpig er ikkje konferansen utlyst. – Stipend til dekking av reise til Umeå etter søknad frå medlemmer.

9. Felles uttale om nedgangen i mobile tjenester i Norge de siste årene.

Styret utarbeider eit brev om situasjonen for mobile einingar i Norge. Sml med tall frå Sverige, Finland og Danmark. I alle dei nordiske landene har det vore nedgang, men ikkje så radikalt som i Norge. Marit arbeidar vidare med brevet.

Norge: 18 bibliotekbusser + 1 bokbåt (3 bokbusser nedlagt frå 2014) 1995:51 2005:31 2015:19 Sverige: 80 bibliotekbusser (+1 bokbåt i Stockholm) Finland: 142 bokbusser (+1 bokbåt) Danmark: 25 bokbusser + 3 danske bokbusser som køyrer i Nord-Tyskland

10. Kan vi lage kontaktgruppe / mail-liste for oss som jobbar i mobile bibliotek?

Vi vart einige om ikkje å bruke Dropbox. Tove lagar ei Facebook-gruppe tilsvarande «Bokbussar i Sverige». Administratorar for facebookgruppa er styret. Bloggen beheld vi, men det må avklåras kven som tek over ansvaret etter Marit.

11. Bibliotekmøte i Tromsø 9-11 mars 2016 – kva gjer vi her? 

Tove undersøker med parkering – er det mogleg å få til at bokbussane frå Sør-Troms og Tromsø kan vere til stades under bibliotekmøtet?

Skal vi ha en eigen seksjon? På dei siste bibliotekmøtene og i Falkenberg har Mobilis hatt egne seksjonar. Forslag tema: Historisk gjennomgang.  Korleis bevara bibliotekbussane? Kommunesamanslåingar? Tema for NBF konferansen: Digital deltakelse og fysisk tilstedeværelse.

12. Kva er skjedd sidan sist – har vi fylgt opp på det vi avtalte?

Presentasjon av månadens buss er ikkje gått heilt etter planen etter ferien. Vi legg ut med logo på både facebook og på biblioteknorge.no-lista.

Mobil einingar: Bokbåten – Akershus fylke- Oppland fylke- KvinnheradKkommune- Voss kommune- Lindås kommune- Osterøy kommune- Sør-Trøndelag fylke (støtte frå Sametinget)- Nordland fylke – Sørsamisk /Gærjah (støtte frå Sametinget)- Verdal kommmune- Rana kommune- Gildeskål / Meløy- Tysfjord kommune – Lulesamisk (støtte frå Sametinget) Troms fylke – Bok-og kulturbussen i Sør-Troms (støtte frå Sametinget) -Tromsø kommune -Kåfjord kommune (Nordreisa- Lyngen) (støtte frå Sametinget) -Kautokeino (samnordisk) (støtte frå Sametinget)- Karasjok kommune – Utsjok (Finland) – Porsanger (støtte frå Sametinget) Tana kommune – Nesseby (støtte frå Sametinget).

PresentasjonsmalMånadens buss : Namn på bussen. Kven som har levert den og kva år den vart kjøpt inn. Kven som eig og driftar bussen. Besøkstal. Kor mange dagar i månaden bussen er på vegen. Utover dette: Maksimalt 75 ord om det respondent meiner er relevant om nett deira bokbuss. Spesialtilbod / tenester bør kanskje nemnast Vi bør også spørje om å få eit bilete av bussen

13. Eventuelt

Bok om bibliotekbussar i Norden. Tittel på boka: Mobile Libraries 2. Marit mottok epost frå Laurits Rasmussen ifm boka 21.9.15. Boka kjem til å bli solgt etter bestilling (print on demand). Antatt pris kr. 350,- . Mobilis kjøper inn 2 eks til bevaring. Anne Gerd skriv oppmoding på Facebook-sida til Mobilis om å ta del i arbeidet med boka til Laurits Rasmussen.

Bibliotekbusskonferanse Umeå. Vi tek sikte på å reise til konferanse om mobile einingar i Umeå i august 2016. Samstundes lyser vi ut stipend som medlemmane av Mobilis kan søkje til same konferansen. 3 til 4 personar vil få dele på ein stipendpott på 10.000/12.000 kroner.

Neste styremøte: Uke 43: Onsdag 21.10 kl. 10.00 på Skype

Møtet avsluttast kl. 16.00

Bergen / Harstad

Referat skreve 02.11.15

Tilføying: Styremøtet utsettast til uke 48

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *