Referat fra styremøtet 27.01.15

Til stede: Vidar Sørum, Marit Hass, Anne Gerd Lehn, Petra Wognild
Fraværende: Sigrid Furnes

Sted: Telefonmøte rekvirert gjennom NBF

Møteleder: Marit
Referent: Anne Gerd

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste utsendt på epost til styrets medlemmer av Marit.
Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 2: Omfordeling av Kulturfondbøker

Norsk kulturråd har foretatt endringer i kriteriene for tildeling av KF-bøker. Fylkeskommunale enheter tildeles ikke lengre KF-bøker, noe som gir negative konsekvenser for de fylkeskommunalt eide mobile enhetene. Spesielt får dette konsekvenser for bokbåten Epos som dermed mister tre KF-sett. I likhet med kommunale bibliotek, er ikke «potten» til nyinnkjøp av medier ikke stor, så KF-bøker er et kjærkomment tilskudd til bokstammen også for de mobile biblioteksenhetene.
Vi ønsker å skrive et brev til Norsk kulturråd der vi påpeker at at denne endringen får konsekvenser for mange mobile bibliotek.
Petra utformer et skriv som vi så enes om og videresender til Norsk kulturråd via NBF sentralt.Heretter blir KF-bøker fordelt etter innbyggertall, så bussene kan få et omfordelt fra folkebibliotek, men er avhengig av velvilje fra folkebiblioteket.

Sak 3: Oppfølging fra forrige styremøte

Kartlegging mobile enheter

Petra har sendt ut oversikt over bibliotekbussene. Statistikken viser at det ble investert i flere busser i tiden da det fantes statlig investeringstilskudd til innkjøp av nye bibliotekbusser. I fra 1994 har det vært nedgang i nyinvesteringer. Ny statistikk vil foreligge utpå sommeren fra Nasjonalbiblioteket.

Månedens buss

Mottakelsen på våre forespørsler om presentasjoner, har vært veldig positiv. Alle har syns at dette var en god ide og sendt oss informasjon. Presentasjonene vil bli publisert på fb-siden og bloggen. Undersøker med Kristin om det også kan markedsføres sentralt. Bibliotek-Norge-lista er også et alternativ.
Introduksjon til andre om at vi har månedens enhet: Marit
Info til Kristin: Anne Gerd
Sikring av drift av bokbåten Epos
NBF sentralt arbeider med denne saken og ønsker innspill. Vi forespør Sigrid.
Dropbox fungerer ikke hos alle. Det må vi få ordnet.

Sak 4: Økonomi

Orientering om økonomi v/Vidar:
Vidar har vært i kontakt med Kristin vedr kontigentinnbetalinger
Kontigenten er sterkt forsinket. 2014 utsendt tett før jul. Avventer med innkreving for 2015. Kontigenten pleier å utgjøre ca kr 7000,- pr år.
Medlemslister er ikke oppdatert

Grunntilskudd og aktivitetstilskudd ikke utbetalt. Vidar søker når søknadsfrist publiseres.
Lite penger igjen på konto, må spares for å kunne utlyse og tilby reisestipend til medlemmer enten til Tromsø og/eller Umeå.

Sak 5: Eventuelt

Møtet hevet kl. 15.00

Harstad, 27.02.15
Anne Gerd Lehn, referent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *