Referat fra styremøte i Mobilis 26. oktober 2014

Styremøte Bergen
Arbeidende styremedlemmer over sakspapirer i Mobilis i Bergen

Tid: Mandag 26.oktober 2014 kl. 10.00

Sted: Hordaland fylkesbiblioteks lokaler, Bergen

Til stede: Vidar Sørum, Marit Hass, Sigrid Furnes, Anne Gerd Lehn, Tove Nilssen (1.vara). Forfall: Petra Wognild.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Foreslått tidsrom ble avtalt i Trondheim. Oktober ble sett på som aktuelt tidsrom og Bergen valgt som neste møtested.  Saksliste på epost ble utsendt på forhånd til styrets medlemmer av Marit.

Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak 2: Orienteringssaker

Møtevirksomhet: Siden styret hadde fått nye medlemmer, ble det først orientert om tidligere styremøteavviklinger.

Etter årsmøtet har det første styremøte oftest vært et telefonmøte der konstituering av styret har vært første sak. Denne gangen kunne konstituering foretas rett etter årsmøtet, da alle styrets medlemmer var tilstede.

Det har vært et mål at styret skal møtes fysisk én gang i året.

Vedtekter: Orientering om at nye vedtekter er vedtatt for både Norsk Bibliotekforening og for spesialavdelingene.

Sak 3: Kartlegging mobile enheter

Styret har fått forespørsler om antall mobile enheter pr. dags dato.

De siste årene har det skjedd en del endringer. Dessverre har en del bibliotekbusser blitt nedlagt, men gledelig er det at også enkelte kommuner/fylker som har investert i nye.

I bibliotekstatistikken som innleveres hvert år til Nasjonalbiblioteket, rapporteres det om type mobil enhet og opplysninger om virksomheten.

Det mobile bibliotekmiljøet er ganske lite i Norge og vi anser våre kollegaer i de nordiske landene som nære samarbeidspartnere.  Av den grunn ønsker vi også å inkludere våre naboland.

For at våre medlemmer, og andre interesserte, skal få ta del i denne informasjonen, lager vi en sak av dette på vår blogg og facebook-side.  Hver måned vil vi lage et innlegg som heter: «Månedens mobile enhet», der vi presenterer norske/nordiske mobile enheter. Vi håper dette tiltaket kan være til glede for alle «mobilentusiaster», samtidig som vi får spredd viktig informasjon om vår virksomhet.

I første omgang tar vi kontakt med aktuelle aktører, men vi oppfordrer også til andre kontakter oss.

Sigrid lager en mal til invitasjon med hvilke opplysninger vi ønsker å ha med i presentasjonen. Vi ønsker også å få bilder av enheten.

Forslag Månedens enhet – og ansvarlig for å innhente opplysninger:

November -14: Bibliotekbussene i Akershus – Vidar

Desember -14: Boden – Tove

Januar -15: Osterøy – Sigrid

Februar -15: Falkenberg – Anne Gerd

Mars- 15: Brønderslev – Marit

Resterende måneder avtaler vi på neste styremøte.

Vedtak: Styret starter arbeidet med å kartlegge dagens norske og nordiske mobile enheter og lager Månedens mobile enhet på facebook og bloggen.

 Sak 4: Synlighet

Facebook-side: Mobilis er et navn som også andre organisasjoner/firmaer benytter. Det gjør det vanskelig å søke opp rett hjemmeside. Likeledes vises ikke tilknytningen til NBF.

Vedtak: Fb-siden endrer navn til: Mobilis Norsk Bibliotekforening

Marit endrer innstillinger, slik at styrets medlemmer blir administratorer, dvs. at vi kan publisere på siden og har ansvaret for å følge opp siden, også i forhold til andres innlegg/spørsmål og uønskede sjikanerende eller støttende innlegg som skal fjernes.

For å få flere «likere», inviterer alle styrets medlemmer sine venner til å like siden. Som en ekstra «gimmick», skriver vi at liker når 100 får en oppmerksomhet fra Mobilis. Oppmerksomheten kan være et gavekort på bensin (el.lign.) fra en bensinstasjon på kr 100,-

Blogg: Referater fra styremøter og årsmøter publiseres på bloggen. Også andre aktuelle saker publiseres her.

Avisinnlegg: Flinkere til å skrive om saker som har betydning

Brev til Kulturdepartementet – må klargjøres med NBF sentralt

Hovedsaker: Gjeninnføring av statlig investeringstilskudd til nye bibliotekbusser

Statsstøtte til drift av bokbåten Epos

Aktuelle arenaer/konferanser:

Bibliotekmøtet i Tromsø 2016: Skal vi arrangere et seminar?

Mobilis har arrangert seminarer eller hatt innlegg på konferansene: Hamar 2010, Alta 2011, Svolvær 2013, Trondheim 2014, Falkenberg 2014.

Dersom vi skal invitere bibliotekbusser til å delta i Tromsø, må det være et aktuelt program med gode foredragsholdere.  Drømmen hadde vært Aslak Sira Myra.

I 2016 er det også bibliotekbusskonferanse i Umeå og når det gjelder deltakelser med busser, er dette en mer aktuell arena.

Vi anser det som sannsynlig at bussen fra Tromsø og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms uansett er til stede i Tromsø. Bok- og kulturbussen vil også prøve å være til stede i Umeå.

Konferanser kan være kostbare for det enkelte bibliotek/ arbeidssted. Av den grunn har Mobilis hatt utlysninger om muligheten til å søke om reisetilskudd til enkeltmedlemmer av NBF og Mobilis.

Vi avventer med å ta en avgjørelse til vi vet mer om program etc.

Sak 5: Dagens situasjon

Tromsø kommune: Tove orienterte om ny bibliotekbuss i Tromsø ble politisk vedtatt i Tromsø bystyre som en del av en pakke om selvbetjent åpningstid og andre publikumsrettede tiltak for Tromsø bibliotek og byarkiv. Målet er at klassifikasjon til ny buss skal være utarbeidet før jul. De har vært i kontakt med flere leverandører bl.a. Kingsrød som er et norsk firma. Eldste karosserifirma i Norge. Se: kingsrod.no. Bussene bygges i Ungarn.

Tysfjord kommune: har kjøpt ny buss – leverandør er Kingsrød

Akershus fylke: Den ene bussen begynner nu å bli moden for utskifting. Foreløpig er ingenting bestemt vedrørende innkjøp av ny buss. Dersom det blir kun én buss i fremtiden, får dette store konsekvenser for rutenettet i Akershus og det vil bli en avveining av hvilke verdier og eventuelt hvilke brukergrupper som skal vektlegges.

Troms fylke: Fremdeles er midler til en buss til i Troms på den langsiktige økonomiplanen.  Aktuelt distrikt er Midt-Troms.

Osterøy: har kjøpt ny buss

Bokbåten Epos: Møre og Romsdal og Hordaland ønsker fortsatt drift, mens Sogn og Fjordane legger ned bokbåtruta etter neste vår.  Epos er privateid og det inngås kun kontrakter for 2 år ad gangen.

Sak 6: Økonomi

Mobilis har penger på konto og søker om aktivitetstilskudd for 2015. Ansvar: Vidar.

Inntekter:

  • Medlemskontingenter – og herved oppfordres alle til å verve flere medlemmer – kun  kr 100,- mer i tillegg til NBF-kontingenten
  • Grunnstøtten fra NBF
  • Aktivitetstilskudd
  • Utgifter:
  • Styre – og årsmøtedeltakelser
  • Telefonmøter
  • Deltakelser på diverse konferanser/seminarer
  • NBF s kurs for tillitsvalgte
  • KontaktmøterKan det være mulig å få sponsorstøtte fra bussverksteder (eks. Kiitokori), fagforeninger f.eks. YTF?

Kan det være mulig å få sponsorstøtte fra bussverksteder (eks. Kiitokori), fagforeninger f.eks. YTF?. Dette må vi følge opp.

Sak 8: Eventuelt

Dropbox: For lettere å lese/redigere saker vi arbeider med, opprettes en egen dropbox  til styrets medlemmer. Sigrid ordner dette

Finansiering av nye enheter:  Vi ønsker også å lage en skisse over hvordan man kan arbeide for å få penger til ny mobil enhet

Argumenter for videre bibliotekbussvirksomhet: Samle argumenter for hvorfor videre bibliotekbussdrift vil være viktig for innbyggerne

Neste styremøte: Ultimo januar 2015. Marit sender ut innkallelse.

Møtet hevet ca. kl. 16.00

Harstad, 4.desember 2014

Anne Gerd Lehn, referent

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *